ANEXA A

INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului

Creditor
Adresa

Telefon
E-mail
Fax
Adresă internet
Nr. inreg. Registrul Comertului
CUI
Nr. Registru General BNR
Nr. Registru Special BNR

Viva Credit IFN S.A.
București, Sector 1, Iancu de Hunedoara, 8, bloc H3
021-303-0080
suport@vivacredit.ro
037-287-9383
http://vivacredit.ro
J40/8045/2010
RO27311289
RG-PJR-41-110267/2010
RS-PJR-41-110103/2018

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit

Credit de consum tip Linie de credit

Valoarea totală a creditului

(Înseamnă limita de credit pusă la dispoziție în temeiul contractului de credit)

2000,00 lei

Creditele puse la dispoziţie de către Viva Credit IFN S.A. au valori cuprinse între 100,00 - 2000,00 lei.

Condiţiile care reglementează tragerea creditului

(Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor)

Linia de credit va fi pusă la dispoziția și va putea fi utilizată de către ÎMPRUMUTAT, prin trageri succesive totale sau parțiale în lei până la valoarea Limitei de credit; Suma va fi pusa la dispoziție prin transfer bancar din contul CREDITORULUI în contul ÎMPRUMUTATULUI.

Durata contractului de credit

60 luni

Durata poate fi prelungită până la următoarea zi lucrătoare dacă Data Expirării pică într-o Zi Nelucrătoare.

Scadența Lunară

Ziua a 17-a a fiecărei luni, sau următoarea Zi Lucrătoare

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

Rambursarea creditului se face într-o singură tranşă, la scadenţa finală, astfel:

La Data Scadenței Lunare ÎMPRUMUTATUL datorează dobânda acumulată, penalități de întârziere și Suma Utilizata. ÎMPRUMUTATUL poate opta pentru rambursare la Scadență a unei Sume Minime Datorate, formată din dobânda acumulată, penalități de întârziere și 10,00% din Suma Utilizată, nu mai puțin de 50,00 Lei. Orice rambursare făcută va diminua Suma Totală de Plată, în următoarea ordine: dobândă penalizatoare restantă, dobânda restantă, principal restant, dobândă penalizatoare, dobânda curentă, principal curent;

Valoarea totală plătibilă

Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului.

Suma totală de plată este de 8740,00 lei. Valoarea totala plătibilă a fost calculata pentru Linia de credit din acest exemplu, presupunând că Valoarea Totală a Liniei de credit este trasă de ÎMPRUMUTAT integral la momentul acordării, iar rambursarea (principal + dobândă) se face în 12 rate lunare egale. DAE a fost calculată utilizând rata de dobândă standard.

Rambursările

Generează o amortizare imediată a valorii totale a creditului

 

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului

Dobândă promoțională:

  • 0,00%/zi pentru primele 30 de zile de la data semnării contractului

Dobândă standard:

  • 1,20%/zi

Dobânda anuala efectiva (DAE)

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.
DAE va ajută să comparaţi diferite oferte.

4098,73%

DAE a fost calculată pentru Linia de credit din acest exemplu presupunând că Valoarea Totală a Liniei de credit este trasă de ÎMPRUMUTAT integral la momentul acordării, iar rambursarea (principal + dobândă) se face în 12 rate lunare egale. DAE a fost calculată utilizând rata de dobândă standard. DAE este relevantă numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare, structură și perioadă de restituire.

4. Costuri aferente

Valoarea costurilor aferente utilizarii unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)

Creditorul nu percepe comisioane pentru utilizarea unui anumit mijloc de plată.

În anumite cazuri, cum este cel al plăților externe cu card, banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăti cu card (cum sunt Visa și MasterCard) pot percepe comisioane direct de la Client și pot oferi cursuri de schimb valutar diferite de cursul BNR. Clientul va suporta orice comisioane și costuri impuse de către banca emitentă și de către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar.

În cazul plăților prin virament bancar, Clientul va suporta orice costuri impuse de banca sa pentru efectuarea viramentului.

Costuri în caz de întârziere la plată

Pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate în ziua scadenței CREDITORUL poate aplica zilnic la totalul sumelor restante o dobândă penalizatoare de 1,20% pe zi până la stingerea completă a datoriei. Dobânda penalizatoare nu se aplică sumelor provenite din calculul dobânzilor.

Dacă Clientul nu va restitui suma utilizată, dobânda şi comisioanele datorate în termen de 30 de zile de la scadenţă, Creditorul este îndreptăţit să considere contractul de credit rezolvit de plin drept, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei de judecată. Clientul va suporta integral costurile aferente recuperării sumelor datorate, pe cale amiabilă, sau prin executare silită.

 

Comisioane

NU se percepe comision de analiza dosar. NU se percepe comision de administrare credit, NU se percepe comision de rambursare anticipată a creditului.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

 

Clientul beneficiază de un termen de 14(paisprezece) zile calendaristice în care se poate retrage din prezentul contractul de credit. Termenul de retragere începe să curgă de la data încheierii prezentului contract. Orice solicitare a Clientului de exercitare a dreptului său de retragere trebuie să fie exercitată printr-o notificare scrisă. Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii /depunerii notificării cu condiţia ca notificarea sa fie expediată înainte de expirarea termenului menţionat.

În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are obligaţia să achite Creditorului, fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 3(trei) de zile calendaristice de la expedierea /depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor aferente de la data la care creditul a fost acordat şi până la data rambursarii acestuia. Creditorul îşi rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală pănă la restituirea integrală a sumelor şi să ia măsurile judiciare necesare recuperării sumelor datorate.

Rambursare anticipată

Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată
totală sau parţială a creditului.

Clientul poate verifica în orice moment situaţia Liniei de credit prin accesarea contului său generat pe pagina de web vivacredit.ro şi poate rambursa în avans, parţial sau în totalitate, suma utilizata împreună cu dobânda acumulată, la orice dată până la scadența lunara, în caz de rambursare anticipată, Clientul datorează Creditorului dobânda pentru perioada de utilizare a Creditului.

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări.

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit.

Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

Legea stabilita de creditor aplicabila raporturilor cu dumneavoastra

Legea română

Căi de atac

Împrumutatul se poate adresa următoarelor instituții:

  • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, B-dul Aviatorilor, nr.72, Sector 1, Bucureşti, http://www.anpc.gov.ro
  • Centrul pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar, Str. Sevastopol , nr.24, Sector 1, Bucureşti, https://www.csalb.ro/.

 

 

Creditul prezentat mai sus este un model reprezentativ, nu constituie o ofertă şi nu garantează obţinerea unui împrumut